Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2567

pll_content_description

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา ขยายฐานการใช้ระบบฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงานให้กว้างขวาง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

TOP