Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตศึกษา รายละเอียดโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 ถึง 12.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายเลิศนรินท์ สาครินทร์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตศึกษา รายละเอียดโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

TOP