Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมของจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

pll_content_description

            วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมของจังหวัดนนทบุรีเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

   “>

TOP