Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนนทบุรี และการผ่อนคลายมาตรการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การประกาศให้โรคโควิค-19  เป็นโรคติดต่อทั่วไป ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (V-CUBE ZOOM)
โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจัง
หวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

TOP