Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

pll_content_description

          สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีสาระสำคัญคือร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น รวมถึงหารือถึงโครงการต่างๆของกระทรวง เป็นต้น

 

 

              

TOP