Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

 

          ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ นางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงออกพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนนทบุรีต่อไป

 

 

TOP