Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี พร้อมร่วมบูรณาการการทำงานในการออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

             เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง ๔ หน่วยงานเข้าร่วมพบสถานประกอบการ ร่วมถึงอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

       

       

      

     

TOP