Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

pll_content_description

             เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ โดยมี นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯครั้งนี้ และมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ร่วมถึงการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานใหม่ เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานเข้าใจเนื้อหาการทำงาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๘ ราย  โดยเป็นประชาชนทั่วไปจากทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านการคัดเลือก และมีคำสั่งแต่งตั้งจากจังหวัดให้เป็นอาสาสมัครแรงงาน

 

     

     

    

    

    

TOP