Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

pll_content_description

              เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ โดยมีนายพินิจ เธียรธวัช ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการในการประชุม พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

                

                            

             

TOP