Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

pll_content_description

 

                     เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และแกนนำอาสาสมัครจังหวัดนนทบุรีทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อห่รือในการพัฒนาศักยภาพ และแจ้งกิจกรรมต่างๆของอาสาสมัครแรงงานต่อไป

 

                      

                                                

                                                

                                               

TOP