Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด ณ วัดพิกุลเงิน

pll_content_description

 

        

                สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด เมื่ออังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกันในครั้งนี้

 

           

          

           

          

TOP