Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

pll_content_description

 

              

                     สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีนางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้ออกพื้นที่ลงตรวจงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของอำเภอปากเกร็ดในเขตพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีการซ่อมแซมทำความสะอาดวัดเสาธงทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกร็ดและวัดไผ่ล้อม และออกตรวจงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดวัดสะพานสูง และวัดท้องคุ้ง

 

   

   

    

    

TOP