Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

pll_content_description

 

                            เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมามีการเข้าตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดนนทบุรี นำทีมตรวจโดย นายสุวิทย์  สุมาลา (ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน) ว่าที่ร้อยโท ประมวล  สุขสถิตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) และนายแสงเงิน  ขาวลิขิต (ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) โดยมีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีการออกตรวจสถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรี (บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด) พร้อมพบผู้บริหารบริษัทเพื่อหารือ และให้คำแนะนำด้านแรงงานในการออกพื้นที่ครั้งนี้

 

   

   

 

 

 

TOP