Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักง่านแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนนทบุรีโดยเชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพามาร่วมประชุมครั้งนี้

pll_content_description

                      สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนนทบุรี  ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 (หลังใหม่) โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาผู้ร่วมจัดทำแผนและคณะกรรมการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

TOP