Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่4/2564

pll_content_description

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี  นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ.ประจำเดือน และเรื่องอื่นๆ ต่อมาเวลา 15.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้ง4/2564 เพื่อทราบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และรับฟังการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

TOP