Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี นายสงกรานต์ เพิ่มฤๅชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

TOP