Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการขยายผลมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ฯ

TOP