Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “PDPA สำหรับผู้บริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

pll_content_description

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ 
นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ 
“PDPA สำหรับผู้บริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม เป็นประธาน

TOP