Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8-4/2565 ผ่าน Zoom cloud Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

TOP