Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

               วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมจัดโครงการขึ้นเพื่อชี้แจงภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมถึงให้ความรู้ทางข้อกฎหมายสำหรับแรงงานนอกระบบและความรู้เกี่ยวกับการหางานทำ การพัฒนาด้านอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ

  

TOP