Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย
นายวีรจิตต์ สิทธิชัย และนางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ร่วมกับผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง โดยมีนายราชันย์ ชุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมดังกล่าว

TOP