Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้เกี่ยวข้อง และนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE นนทบุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 3/3 ชั้น 3 อาคารศูนย์โอทอป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

TOP