Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP