Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เปิดหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอัฎฐพล บุญสร้าง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ “หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ” ตำบลบางตลาด (อาสาสมัครปากด่าน), ตำบลปากเกร็ด (ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ), ตำบลบางพูด (ชุมชนเรือนมะขามคู่) และตำบลท่าอิฐ (ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลท่าอิฐ) พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเข้าร่วมพิธีเปิด โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ในมิติส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา ที่ส่งผลให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

TOP