Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดเข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าว (Iris Scan) และการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

pll_content_description

           วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าว (Iris Scan) และการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวมีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มีการประชุม ๒ วันคือในวันที่ ๘ และ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 

  

TOP