Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

โครงการการร่วมกันปกป้องเด็ก และสตรี ไม่ให้มีภัยจากการค้ามนุษย์

pll_content_description

“โครงการการร่วมกันปกป้องเด็ก และสตรี ไม่ให้มีภัยจากการค้ามนุษย์” จัดทำโดยศูนย์พิทักษ์ เด็กสตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคการประมง ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหลายหน่วยงาน  ทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทั่วประเทศ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับแจ้งเหตุ เพื่อปกป้องเด็ก และสตรี ไม่ให้มีภัยจากการค้ามนุษย์ 

หากพบเด็ก และสตรีอยู่ในสถานที่เสี่ยง ต่อการค้ามนุษย์หรือถูกบังคับใช้แรงงาน
โปรดแจ้ง
063-591-1191 (ชุดปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์และภาคประมงในประเทศไทย : TATIP)

191 (สถานีตำรวจทั่วประเทศ)

1191 (กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์)

1506 (กระทรวงแรงงาน)

1300 (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม)

ร่วมกันปกป้องเด็กและสตรีไม่ให้มีภัยจากการค้ามนุษย์

TOP