Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี ณ อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย

pll_content_description

       สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือในหลักสูตรร้อยพวงมาลัย บายศรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาในขณะที่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ออกตรวจด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำพิมเสนน้ำ ณ เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

             

       

 

 

 

 

TOP