Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

Infographic

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2565”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2565” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2564”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2564” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2564”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2564” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3/2564”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3/2564” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2564”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2564” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2564”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2564” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี 2563”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี 2563” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2563”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2563” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2563”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2563” ...

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2563”

“Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2563” ...

Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2562

Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2562 ...

Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2562

Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2562 ...

TOP