Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่สรจ.นนทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/256

pll_content_description

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

TOP