Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานนนทบุรี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอภินทร์พร แดงสมบูรณ์ และนายศรัณย์ สายสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

TOP