Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ฉีดวัคซีนวันนี้ “ฟรี” เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า

pll_content_description

กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประเมินชุมชนแบบรวดเร็วในพื้นที่นำร่องจังหวัดนนทบุรีและสมุทรสาคร ทำให้เข้าใจปัยหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อีกทั้งช่วยออกแบบการให้บิการวัคซีนที่ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยจัดกิจกรรม “หน่วยบริการวัคซีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ต้องการรับวัคซีนโควิด 19” ตั้งแต่ กันยายน – ตุลาคม 2565

TOP